معرفـی محصـولات

انواع نخهاي ماشيني شرکت


نخ ساده2/24ونخ ساده 1/28:
اين نخ جزء محصولات کارخانه اکريلتاب مي باشد.براي انواع نخ هايبالک تجمع ليف يک فاکتور مهم است.و با برهم زدن ترتيب و نحوه ي آرايش اوليه ليف درنخ ريسيده شده مقدارفضادرنخ افزايش مي يابد واين امر به خصوصيت مکانيکي و حرارتي ليف بستگي  دارد اين نوع نخها قادرند ازدياد طول موقتي را که در مراحل اوليه پيدا نموده اند بوسيله حرارت تثبيت کنند در زماني که تحت شرايط استراحت در دماي بالاتر از دماي تثبيت اوليه قرار ميگيرند در بخار آب يا آب داغ جمع شده وباعث حجيم شدن نخ نهايي  توليد شده گردند.با انقباض جزء جمع شونده ومهاجرت آن به طرف مرکز نخ در اثر حرارت الياف غيرجمع شونده بطرف سطح نخ رانده ميشود و تشکيل پيچ وتاب و حلقه ميدهد.نخهاي حجيم (هايبالک)بيشتر در صنايع تريکو بافي-فرش ماشيني وپتوبافي کاربرد دارند.

نخ مولينه:

اين نخ از ترکيب 2 يا 3 يا چندنخ رنگي که پس از ريسندگي در مراحل چند لاکني با يکديگر موازي شده اند بدست مي آيد ظاهر آن بستگي به ترکيب رنگي اجزاء تشکيل دهنده آن حالت فانتزي و زيبايي به البسه ميدهد.

نخ ملانژ:

اين نخ از مخلوط شدن الياف اکريليک و پلي استر در مراحل اوليه ريسندگي (مقدمات) بدست مي آيد.

 

انواع نخهاي دست بافت (کاموا)عبارتند از:
2.8.5
3.8
4.8.5
6.22
ساختاري همانند نخ هاي ماشيني اما داراي ضخامتي بيشتر ميباشند.

 

آخـرین خبـر