رونـد تولــید

الياف اکريليک:

اکريليک الياف ساخته شده سنتتيک هستند که ماده تشکيل دهنده ي زنجير پليمري آنها را حداکثر 85درصد وزني و حداقل 35درصدوزني واحدهاي اکريلونيتريل تشکيل ميدهد.
قابل ذکر است که الياف اکريليک همان پشم مصنوعي ميباشند که پليمرها آن بصورت حصيري و موازي کنار هم قرار دارند که باعث توليد لباسي خنک در تابستان و لباسي گرم در زمستان ميشود.

الياف ارلون:

ارلون جزء اولين الياف اکريليک است که در سال 1948 بوسيله کمپاني "دوپونت" امريکا تهيه شده است اين الياف که هموپليمر بوده اند تحت نامهاي ارلون 81فيلامنت و ارلون 41 الياف کوتاه  (استايپل) به بازار عرضه شدند .نظر به اشکالاتي که از نظر ريسندگي و همچنين رنگرزي اين الياف وجود داشت سعي شد که الياف اکريليک بوسيله ي کوپليمريزاسيون اکريلونيتريل با مواد ديگري تهيه شود .اصلاح ساختمان شيميايي اين الياف باعث شد که ضمن حفظ خصوصيات فيزيکي خود خواص جالب ديگري را نيز بدست آورند.

خصوصيات:
الياف ارلون مانند اکثر الياف سنتتيک ميله اي شکل هستند ولي در بسياري از موارد براي بالا بردن کيفيت و استحکام نخ آن را دمبلي شکل تهيه ميکنند.

روند توليد نخ :
الياف بصورت tow   که داخل بسته هايي بنام عدل بسته بندي شده اند خريداري ميگردد که اين الياف چون بصورت يکسره ميباشند ابتدا وارد دستگاه توبه تاپس شده ودر اين دستگاه الياف يکسره  پس از عبور از يکسري غلطک کشيده شده و سپس شکسته ميشود و به اليافي با طول کوتاهتر تبديل ميشوند .در اين دستگاه دو نوع محصول توليد ميشود يک نوع اليافي است که پس از شکست و کوتاه شدن طول به آن بخار زده ميشود و نوع ديگر حالت بدون بخار ميباشد که ر اين حالت از پليت حرارتي استفاده ميشود و الياف از مابين اين پليت عبور ميکند و بعد به الياف باطول کوتاهتر تبديل ميگردد. اين دو نوع تا خنک شوند بعد از آن آنهارا به دستگاه بعدي يعني بلندر انتقال ميدهيم که در اين دستگاه الياف با بخار و بدون بخار با يکديگر مخلوط ميشوند وهم پس از يکسري پروسه  شانه کردن و کشش تبديل به تاپس ميگردد تاپس حاصله را به ماشين بعدي يعني گيل باکس 1 انتقال ميدهيم در گيل باکس 1 هشت عدد بانکه تغذيه ميگردد و پس از کشش  دادن –شانه کردن-مخلوط کردن به يک فتيله تبديل ميکنيم.البته لازم به ذکر است که در اين دستگاه به الياف حاصله آنتي استاتيک اضافه ميگردد تا از الکتريسيته ساکن جلوگيري شود. فتيله حاصله از گيل باکس 1 را به گيل باکس 2 و محصول گيل باکس 2 را به گيل باکس 3 تغذيه مينماييم و در نهايت فتيله مورد نظررابدست مي آوريم.کليه کارکرد هر سه گيل باکس مشابه ميباشد بااين تفاوت که هر چه جلوتر ميرويم وزن خطي فتيله
توليدي کاهش ميابد.در اين مرحله فتيله توليدي وارد دستگاه فنيشر ميشود وپس از عبور از مناطق کشش به نيمچه نخ تبديل ميشود بادادن تاب به نيمچه نخها استحکام ميدهيم با پيچيده شدن به دور بوبين ها آماده انتقال به ماشين رينگ ميشود.
نيمچه نخ توليدي پس از عبور از يکسري مناطق کشش و تقليل وزن به نخ تبديل ميشود. همزمان با تقليل وزن به نخ تاب هم ميدهيم تا علاوه بر  استحکام ميزان نمره نخ مشخص شود.
نخ توليدي به دور ماسوره پيچيده ميشود و از آنجاييکه مقدارنخي که بدور ماسوره پيچيده ميشود بسيار کم ميباشد وهمچنين نخ توليدي رينگ داراي نقاط نايکنواخت مانند کلفتي و نازکي ميباشد به دستگاه بعدي يعني اتوکنر(اصلاحگر) منتقل مينمايد که در اين ماشين هر 25 ماسوره به يک بسته بزرگتر به نام بوبين تبديل ميگردد.در اين ميان نخ از بين يک منطقه که کار آن تشخيص نقاط نايکنواخت نخ ميباشد عبورکرده ونايکنواختي ها سنجيده و انها را ازبين برده و مجددا" پيوند ميدهد.
بوبين هاي حاصله از ماشين اتوکنر به ماشين لاکني منتقل ميشود و هر دو عدد بوبين نخ را به يک عدد تبديل ميکند و فقط دو نخ در کنا يکديگر قرار ميگيرند بدون آنکه به دور هم تابيده شوند نخها به دستگاه تابندگي منتقل ميشوند و باهم تابيده ميشوند که اين امر باعث استحکام نخ ميشود.
نخهاي تابيده شده(دولا )را به قسمت بعدي يعني سوپربا برده و پس از عبور از محفظه بخار و اعمال بخار که باعث حجيم و پفکي شدن آن ميگردد بدور دوکهاي مشبک ميپيچند و علت پيچيده شدن  بدور دوکهاي مشبک اين است که رنگ براحتي به تمام قسمتهاي نخ نفوذ کند.
دوکهاي مشبک را به رنگرزي برده داخل حمل کننده چيده شده و در ديگ رنگرزي قرارميدهند پس از رنگرزي وارد دستگاه آبگير ميشود که کار آن گرفتن آب اضافي نخ است .و پس از آبگيري وارد محفظه خشک کن قرار ميدهند و کاملا خشک مينمايند.
نخهاي رنگي خشک شده را به قسمت بعدي يعني ماف برگردان برده و از آنجاييکه نخ بدور دوکهاي مشبک پيچيده شده بود نوع پيچش آنها شل بوده و مناسب براي عرضه به بازار نميباشند آنها را بدور دوکهاي مخروطي پلاستيکي و يا مقوايي ميپيچند و به بسته بندي ارسال ميکنند.که در اين قسمت پس از کنترل آنهارا بسته بندي و به بازار عرضه  ميکنند.

آخـرین خبـر