بــازاریـابی

علاقمندان به ساخت عروسکهاي کاموايي مي توانند با استفاده از انواع کاموا ي اين شرکت با حداقل هزينه عروسکهايي به مانند تصاوير ضميمه شده را بسازند که در بازار امروزه مشتري فراواني را دارد و خود کارآفريني نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخـرین خبـر