تمــاس با مـا

آدرس و تلفن دفتر مرکزي :

تهران - خيابان فردوسي - کوچه برلن - کوچه بلژيک - ساختمان جواهري گوهر - طبقه 2

تلفن : 3-02133962662

فاکس : 02133117260

آدرس و تلفن کارخانه :

مازندران - بهشهر - کيلومتر 6 جاده گرگان - شرکت ريسندگي و بافندگي اکريلتاب

تلفن : 01526432388 - 01526432399

فاکس : 01526432699

 

پست الکترونيکي : acryltabcompany@gmail.com

 

آخـرین خبـر